Telefoon

072 5649 451

E-mail

Stuur ons een e-mail

Bovenweg 131

1834 CD Sint Pancras

Privacybeleid & Disclaimer

Dit privacyreglement is opgesteld met inachtneming van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi) en de wet Bescherming Persoonsgegevens (wBP). Persoonlijke gegevens van een cliënt, die door de opdrachtgever en/of door de cliënt zelf worden verstrekt, mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door de Praktijk voor mondhygiëne Sint Pancras met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Praktijk voor mondhygiëne Sint Pancras staat ervoor in dat deze gegevens, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden bewaard in overeenstemming met de wet.

De Praktijk voor mondhygiëne Sint Pancras zal klantgegevens nooit aan anderen bekend maken. Een uitzondering op deze regel kan worden gemaakt wanneer:

  • enig wettelijk voorschrift tot bekendmaking verplicht
  • degene op wie de gegevens betrekking hebben schriftelijk heeft verklaard tegen de verstrekking van deze gegevens geen bezwaar te hebben
  • de gegevens niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen

Na het beëindigen van de dienstverlening aan de cliënt worden alle tot de persoon van die cliënt te herleiden gegevens bewaard zolang de wet dat eist en/of toelaat. Hierna worden deze gegevens uit de administratie verwijderd.

Medewerkers in dienst van De Praktijk voor mondhygiëne Sint Pancras evenals medewerkers die door De Praktijk voor mondhygiëne Sint Pancras worden ingehuurd, hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonlijke cliëntgegevens. Wij zien erop toe dat de privacy van de klant gewaarborgd blijft en zullen desgewenst van medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, een ondertekende en gedateerde geheimhoudingsverklaring overleggen.

In overeenstemming met hoofdstuk 4 van de wBP zal de Praktijk voor mondhygiëne Sint Pancras verwerking van persoonsgegevens melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De klant wordt van deze melding op de hoogte gebracht en kan deze op verzoeken na afspraak inzien.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies: kleine brokjes informatie die op uw computer worden geplaatst en die nodig zijn voor het correct werken van de website: het gaat in dit geval om cookies die nodig zijn voor het versturen van het contactformulier. Ze worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de verzending al dan niet is gelukt, zodat we u dat na verzending kunnen mededelen. Er worden verder geen cookies geplaatst en u wordt niet door ons gevolgd nog worden er gegevens omtrent uw bezoek door ons verwerkt en/of opgeslagen. Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

De inhoud van deze website is door de eigenaar, de Praktijk voor mondhygiëne, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten, en is dan ook niet toegestaan.

Afspraak maken?

Bent u op zoek naar een stralende glimlach en een gezond gebit? U bent van harte welkom in onze praktijk in Sint Pancras, wij helpen u graag!